Cherry – Polished Cherrytone Finish
Ivory Velvet Interior